فارسی

کسانیکه از لحاظ اقتصادی در مضیقه میباشند

کسانیکه درخواست پناهندگی داده و هنوز وضعیت شان مشخص نشده است و از لحاظ اقتصادی در مضیقه میباشند پس از بررسی وضعیت در صورت واجد شرایط .بودن در هزینه های معشیتی ، مسکن و درمان به شخص کمک مالی خواهد شد

.شماره تماس (357-925-0120 ) میباشد