فارسی

کسانیکه محل اقامت ندارند

.کسانیکه محل اقامت نداشته ودرشرایط بحرانی بسر میبرند با تشخیص این مرکز محل اقامت در اختیار اینگونه افراد قرار داده خواهد شد

.شماره تماس (357-925-0120 ) میباشد