فارسی

کسانیکه خواهان کمک مالی جهت گذراندن دوره آموزشی هستند

فرد پناهنده ویا اعضای خانواده فرد پناهنده اگر بخواهد ادامه تحصیل دهد و یا اینکه مدرسه ( مکتب) خود را به جای دیگری انتقال دهد این مرکز مبلغی را جهت .کمک مالی به آن شخص پرداخت خواهد کرد

.شماره تماس ( 7049-3449-03) میباشد