فارسی

کسانیکه از لحاظ اقتصادی در مضیقه میباشند

کسانیک برای دریافت وضعیت تکمیلی اقدام کرده و هنوز وضعیت شان مشخص نشده است ،اگر از لحاظ مالی در مضیقه باشند پس از بررسی وضعیت شخص در صورت
واجد شرایط بودن در هزینه های معشیتی ، مسکن و درمان به شخص کمک مالی خواهد
. شد

.شماره تماس (250-400-0120 ) میباشد