فارسی

کسانیکه محل اقامت ندارند

کسانیکه برای دریافت وضعیت تکمیلی درخواست داده ومحل اقامت نداشته ودرشرایط بحرانی بسر میبرند با تشخیص این مرکز محل اقامت در اختیار اینگونه افراد قرار داده
.خواهد شد

.شماره تماس (250-400-0120 ) میباشد