فارسی

کسانیکه خواهان کمک مالی جهت گذراندن دوره آموزشی هستند

افراد ویا خانواده افرادی که محافظت تکمیلی دریافت کرده اند، اگر بخواهند ادامه تحصیل دهند و یا اینکه مدرسه (مکتب) خود را به جای دیگری انتقال دهند این مرکز
.مبلغی را به آنان کمک خواهد کرد

.شماره تماس ( 7570-6721-03) میباشد