فارسی

کسانیکه خواهان مشورت برای زندگی دارند

اگر با مشکلی برخورد و یا موردی برایتان پیش آمده که راه حلی برای آن نداشته و نیاز به مشورت داشته باشید لطفا با بخش مشاوره مرکز آر اچ کیور تماس گرفته .ومشکل خود را درمیان بگذارید.

دفتر اصلی این مرکز در میناتوکو واقع در استان توکیو
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر
شماره تماس (250-400-0120) میباشد.

دفترشعبه کانسای واقع در شهر کوبه استان هیوگو
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر
شماره تماس (250-400-0120) میباشد.