မြန်မာ

အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာအားဆွေးနွေးလိုခြင်း

အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေသူ၊အလုပ်ရှာလိုသူအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအားအလုပ်အကိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွမ်းကျင်တာဝန်ခံမှလက်ခံဖြေရှင်းပေးသည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဌာန RHQ ကူညီရေးစင်တာ(0120-068―655)သို့