မြန်မာ

ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလျှောက်ထားနေသူများသို့

လိုအပ်သော ကူညီပံ့ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအားအသိအမှတ်ပြုပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားနေဆဲတွင်နေထိုင်စားသောက်ခြင်းအတွက်အခက်အခဲရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရလျှင်စားသောက်စရိတ်၊နေထိုင်စရိတ်၊ဆေးဝါးကုသစရိတ်တို့အားထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်(0120-400-250)သို့