မြန်မာ

ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်မှုသင်တန်းထောက်ပံ့ကြေးငွေ

လိုအပ်သောကူညီပံ့ပိုးခြင်းအားအကျုံးဝင်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူနှင့် ထိုမိသားစုမှဆက်လက်ကျောင်းတက်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း ကျောင်းပြောင်းလဲတက်သည့်အခါတွင်သော်လည်းကောင်း တစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း(03-6721-7570)သို့