فارسی

کسانیکه خواهان مشورت برای زندگی دارند

اگر با مشکلی برخورد و یا موردی برایتان پیش آمده که راه حلی برای آن نداشته و نیاز به مشورت داشته باشید لطفا با بخش مشاوره مرکز آر اچ کیور تماس گرفته .ومشکل خود را درمیان بگذارید.

مشاورین به زبانهای ژاپنی ، انگلیسی ، برمه ای و زبان ویتنامی (شعبه کانسای ) شما را راهنمایی خواهند کرد.

دفتر اصلی این مرکز در میناتوکو واقع در استان توکیو
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر
شماره تماس (091-090-0120) میباشد.

دفتر ایزومی کو واقع در شهر یوکوهاما
جمعه ها بین ساعات 9 صبح تا 16 بعدازظهر
شماره تماس ( 3738-801-045) میباشد.

دفترشعبه کانسای واقع در شهر کوبه استان هیوگو
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر
شماره تماس (091-090-0120) میباشد.

دفتر یا او شی( یائوشی) واقع در استان اوساکا
دومین و چهارمین چهارشنبه (کاری) هرماه بین ساعات 10 صبح تا 12 ظهر و ساعات 13 تا 16 بعدازظهر
شماره تماس ( 091-090-0120) میباشد ( برای مشاوره باید تلفنی تماس و وقت قبلی گرفته شود) .

دفتر هیمه جی واقع درشهر هیمه جی استان هیوگو
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 10 صبح تا 12 ظهر و 13 تا 16 بعدازظهر
شماره تماس ( 091-090-0120) میباشد (برای مشاوره باید تلفنی تماس و وقت قبلی گرفته شود) .

دفتر ناگویا واقع در استان آیچی شهر ناگویا
پنج شنبه ها بین ساعات 10 صبح تا 12 ظهر و 13 تا 16 بعدازظهر
شماره تماس (091-090-0120) میباشد (برای مشاوره باید تلفنی تماس و وقت قبلی گرفته شود) .