فارسی

کسانیکه خواهان کتب و جزوات آموزشی زبان ژاپنی هستند

. این مرکز به کسانیکه خودشان به نحوه یادگیری خود خوان زبان ژاپنی را فرا می گیرند کتب و جزواتی را به آنها اهدا خواهد کرد

کسانیکه در مورد نحوه فراگیری زبان ژاپنی و یا آمادگی جهت شرکت در آزمون سنجش میزان توانایی زبان ژاپنی (جی ال تی پی) خواهان کمک و راهنمایی هستند .میتوانند بامشاورین آموزشی زبان ژاپنی این مرکز تماس حاصل نمایند

.شماره تماس (655-068-0120) میباشد