فارسی

کسانیکه تمایل به فراگیری زبان ژاپنی دارند

.جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/12_00122.html