မြန်မာ

စာချုပ်ပါဒုက္ခသည်များသို့

အသေးစိတ်အကြောင်းအရာအားအောက်ပါလင့်ခ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/12_00122.html